The Bitcoin Group #107 - Price Stabilization, Venezuelan Bitcoin, BTC-E & BitcoinTalk Hack
2 September 2016 11:13 PM
FeaturingÒ€¦ Tone Vays (https://twitter.com/Tone_LLT) Alex Sterk (https://twitter.com/block_talk) and Thomas Hunt (https://twitter.com/MadBitcoins). THIS WEEK: ...