Wednesday, April 19, 2017

On The Record #4 - Veritaseum (w/ CEO Reggie Middleton)